Til innholdet

NÅ KAN DET BLE ENKLERE Å BYGGE TERRASSER OG TILBYGG

Regjeringen la fredag 12. juni frem et forslag om å unnta flere tiltak fra kravet om søknadsplikt i plan- og bygningsloven. Får regjeringen gjennomslag for forslaget vil det både bli enklere og billigere for folk flest å bygge terrasser og tilbygg.

 

Hva angår terrasser foreslår regjeringen at man nå kan bygge med en høyde på 1 meter uten at tiltaket er søknadspliktig. Dette er en utvidelse fra grensen på 0,5 meter som gjelder i dag. Samtidig foreslås det at reglene om beregning av eiendommens utnyttelsesgrad ikke skal gjelde for terrasser. Dette innebærer at det vil være mulig å bygge eller utvide eksisterende terrasse, selv om eiendommen i dag er fullt utnyttet.

Snart kan man bygge 1 meter over bakken om forslaget går igjennom

Regjeringen la også frem forslag om å utvide dagens unntaksbestemmelser for tilbygg. I dag kan tilbygg på inntil 15 kvadratmeter oppføres uten søknad til kommunen - det vil si dersom tilbygget kun skal benyttes til bod eller lignende. Forslaget innebærer å utvide unntaksbestemmelsen til å inkludere beboelse og varig opphold. Dette vil gi folk større frihet til å påvirke utformingen av egen eiendom.

 

Regjeringen foreslår samtidig å endelig definere hva som ligger i begrepet “frittliggende bygninger”. Fordi man til nå ikke har definert hvilken minsteavstand som kreves mellom to bygninger for at de skal regnes som frittliggende, har det vært kommunens skjønnsmessige vurdering. Denne praksisen vil regjeringen nå kvitte seg med, og foreslår en fysisk avstand på 1 meter. 

 

Regjeringen foreslår også å tydeliggjøre reglene om når bygninger uten søknadsplikt må melde fra til kommunen om at bygget er oppført. Formålet med dette er å få oppdaterte og riktige kart- og matrikkeldata.

 

Får forslagene gjennomslag kan det føre til at det blir billigere og enklere å gjennomføre oppgraderinger på egen eiendom. 

 

Ønsker du å lese mer om dagens regler for tilbygg og terrasser?