Til innholdet

Attraktiv utsiktstomt på idylliske Husøy | nydelig sjøutsikt og supre solforhold | 110 m til sjøen | ingen byggeklausul

Ringbakken 3A
Prisantydning 3 990 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 973 m²

Adresse

Ringbakken 3A 3132 Husøysund

Kort beskrivelse

Romslig tomt på 973m² i et meget attraktivt område på Husøy. Tomten består av hovedsakelig plenområde, trær, busker og noe fjell. Det er flott sjøutsikt mot bl.a. Jarlsø mot nord og Torgersøye mot øst, samt flotte solforhold med sol fra morgen til kveld. Reguleringplanen sier at tomten kan bebygges med frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg i inntil 1,5 etg. Bebygget grunnflate skal ikke overskride 22 % BYA av tomtens nettoareal, garasjer, boder medregnet. Det legges til grunn en utbyggingstetthet på ca. 1,25 boenhet pr. dekar nettoareal.

Beliggenhet

Tomten ligger særdeles flott til med nydelig sjøutsikt, supre solforhold og kun 110 meter ned til sjøen. Området er barnevennlig med lite biltrafikk, kort vei til gode skoler og barnehager, samt mye barnefamilier boende i området.

Attraktivt beliggende i et etablert boligområde på sjarmerende Husøy. Fra eiendommen er det gangavstand til sjøen med bl.a. badeplasser og båthavn. Idrettsplass, barneskole og barnehage ligger også innenfor kort gangavstand. Øya ligger i tilknytning til Tønsberg kommune, og avstand til Tønsberg sentrum er ca. 7 km.

For øvrig ligger Husøy i Vestfolds unike skjærgård med muligheter for båtliv og friluftsliv hele året rundt. Husøy har ellers et godt og aktivt lokalmiljø med mange tilbud. Gangavstand også til 9 hulls kortbane ved Borge hotell.

Det er kyststi rundt hele Husøy.

Se for øvrig nabolagsprofil som følger av komplett salgsoppgave med bl.a. angivelser nærliggende fasiliteter.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Garasje / Parkering

Det er mulig å sette opp garasje på tomten.

Areal og eierform

Areal: 973 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Selveiertomt for bolig uten byggeklausul - kjøper står fritt til å velge husleverandør innenfor kommune/kommunedelplanens bestemmelser.

Se for øvrige vedlagte matrikkelkart i salgsoppgaven.
Oppgitt tomteareal er et beregnet areal som er innhentet hos/oppgitt av Færder kommune og må kunne anses som er ca./antatt areal.
Arealet er hentet fra Matrikkelkart som er utstedt av kommunen.
Det tas forbehold om at arealet kan avvike noe.

Da det gjelder overdragelse av tomt (ubebygd areal), kreves grønn egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer erklæringen, og at denne godkjennes av kommunen før overdragelsen.
Erklæringen skal legges ved skjøtet for tinglysing, og oppgjør kan ikke foretas før erklæringen foreligger i signert og godkjent stand.

Eier

Jms eiendom as

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via offentlig vei. Det er offentlig vann og avløpsledning i veien få meter øst for tomten. Jfr. situasjonskart med VA. Tilknytningsgebyr betales av kjøper. Ta kontakt med Færder kommune for utfyllende informasjon.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger innenfor reguleringsplan for Husøy, planid 7040 51001, felt B. I henhold til bestemmelsene kan felt B bebygges med frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg i inntil 1,5 etg, og bebygget grunnflate skal ikke overskride 22% BYA av tomtens nettoareal, inkl. garasjer og boder.

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplan/kommunedelplan er avsatt til boligbebyggelse - nåværende, veg - nåværende og strandlinje sjø.

Det ble i 2014 gitt dispensasjon fra reguleringsplan og rammetillatelse for oppføring av enebolig over to plan med hybelleilighet. Rammetillatelsen er ikke lengre gyldig og det kan ikke garanteres at det vil bli gitt dispensasjon fra reguleringsplan idag. Rammetillatelsen kan fåes ved henvendelse til megler.

Prisantydning

3 990 000,-

Beregnet totalkostnad

3 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 99 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 990 000,-)) -------------------------------------------------------- 112 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 102 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter blir fastatt når boligen er ferdigstilles.

Tinglyste servitutter og rettigheter

Det er ingen rettigheter eller servitutter tinglyst.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Tønsbergs Bad 141020 (Kr.4 500) Annonse DN (Kr.6 250) Markedspakke (Kr.13 750) Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Totalt kr. (Kr.29 375)

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
 Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres,kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Richard Askjem

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Richard Askjem

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?