Til innholdet

NEDRE RÅEL - Fin og solrik tomt beliggende i attraktivt og sjønært område.

Tomt Husvikveien 20
Prisantydning 2 450 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 620 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Tor Fredrik Westrum Lindman

Tor Fredrik Westrum Lindman

Kort om eiendommen

Velkommen til Husvikveien og denne fine tomten med sjønær beliggenhet.
Dette er en flat og fin boligtomt med solrik og god beliggenhet på Nedre Råel.
Søknad om fradeling er godkjent hos kommunen, og det er rekvirert oppmåling av tomten.
Tomten blir fradelt fra Husvikveien 20 og får felles innkjøring med denne.
Arealet på tomten blir omrentlig 620 kvm.

Tomten ligger i uregulert område, og har utnyttelsesgrad på inntil 25% BYA.
Forholdene er skissert på vedlagte kart, og det er ingen byggeklausul.

Eiendommen er beliggende i veletablert og attraktivt villastrøk på Nedre Råel, kun ca. 3 km fra Tønsberg sentrum.

Kan besiktiges ved selvsyn, eller sammen med megler.
Ta evt. kontakt for avtale.

Adresse

Tomt Husvikveien 20 3113 Tønsberg

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i veletablert og attraktivt villastrøk på Nedre Råel, kun 3 km fra Tønsberg sentrum med alt av sentrumsfasiliteter.

Området er meget barnevennlig med kort vei til skoler og barnehager.
Nærområdet kan by på flere lekeplasser, turområder og aktivitetsplasser.
Det er nærhet til dagligvare og offentlig kommunikasjon, samt kort vei til Olsrød park og Tolvsrødsenteret med diverse butikker og legekontorer.
Videre er det gang-og sykkelvei hele veien til sentrum.

Områdets kollektivtilbud består av buss. Nærmeste holdeplass ligger et par minutter fra eiendommen, og det er gode bussforbindelser inn til sentrum.
Ytterligere kollektivtilbud finnes i Tønsberg ved blant annet Tønsberg Stasjon og Tønsberg bussholdeplass.
Eiendommens beliggenhet er ideel for pendlere.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Areal og eierform

Areal: Ca. 620 kvm.
Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Tomten er relativt flat og er opparbeidet med gress og noe trær.
Det står en eldre garasje og et anneks på eiendommen som mest sannsynlig bør rives for å få en best mulig tilpasset bygningsmasse.

Det er kommet krav fra fylkeskommunen om at avkjøring skal ha tilfredstillende frisikt.,Det er kjøpers ansvar å beskjære hekken ut mot Husvikveien, eventuelt flytte/fjerne den. 

Tilknytningspunkt for vann og avløp ligger rett utenfor tomtegrensen.

I forbindelse med å få godkjent fradelingen ble det utført geotekniske undersøkelser for å avdekke grunnforholdene. Det ble prøvegravd helt ned til 3 meter omtrentlig midt på tomten.
Det ble konkludert med at grunnen har tilfredsstillende stabilitet etter kravene i TEK17.
Rapporten ligger vedlagt salgsoppgaven.

Det går en vannledning tvers over tomten fra Husvikveien 20 og til naboen i nord. Denne bør beregnes flyttet i forbindelse med grunnarbeidene.
Se ledningskart i salgsoppgaven.

Tomten er godkjent benyttet til boligformål.

Eier

Glenn Christian Braaten

Vei, vann og avløp

Eiendommen er rilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Tilknytningspunkt for vann og avløp ligger få meter fra tomtegrensen.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen er avsatt til boligbebyggelse - nåværende.
Eiendommen ligger ikke i regulert område.

Prisantydning

2 450 000,-

Beregnet totalkostnad

2 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 61 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 450 000,-)) -------------------------------------------------------- 74 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 524 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Annonsering (Kr.4 500) Servitutter (Kr.1 800) Tilrettelegging (Kr.15 950) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 450 000,-) (Kr.857 500 000) Inneståelse-fakturavederlag (Kr.3 100) Internettannonsering (Kr.4 700) Kommunale opplysninger (Kr.3 700) Markedspakke (Kr.13 650) Oppgjør og tinglysning (Kr.6 250) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Totalt kr. (Kr.857 554 820)

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 Sørøst-Norge. Kontakt din megler om dette.

Tinglyste rettigheter og servitutter

2022/1089745-1/200  Bestemmelse om bebyggelse  
29.09.2022 21:00 
rettighetshaver:Knr:3803 Gnr:154 Bnr:78
Det er gjort en avtale med naboen mot øst om at det ikke skal settes opp basseng eller boblebad innenfor 8 meter av eiendommens østgrense.

Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert org.nr.: 988024082
Laster kart..

Tor Fredrik Westrum Lindman

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Tor Fredrik Westrum Lindman

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?