Til innholdet

Stor eiendom med stort potensial-nydelig beliggende i landlige omgivelser. Boligen er kondemnabel

Petterødveien 50
Prisantydning 1 950 000 , -
Boligtype: Enebolig
P-ROM: 46
BRA: 46 m²
Soverom: 0
Byggeår: 1890
Tomtareal: 1540 m²
Få salgsoppgave

Ansvarlig megler
Marianne Gran

Marianne Gran

Finn.no: Lokalområde

Nøtterøy/Hårkollen

Adresse

Petterødveien 50 3138 Skallestad

Adkomst

Fra Tønsberg: Kjør over Kanalbroen og ta Smidsrødveien til venstre i veidelet på Teie. Følg Smidsrødveien over i Berganveien (ca. 8 km etter veidelet). Ta så Petterødveien inn til høyre. Boligen ligger så inn en veisnutt på høyre hånd. Det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i barnevennlige og rolige omgivelser med fine grøntområder rett på utsiden. Det er gangavstand til Oserød barneskole og kort vei til flere barnehager i nærområdet. Ved siden av skolen ligger Hårkollhallen og litt lenger unna ligger idrettsanlegget for Nøtterøy IF. En fin MENY butikk med post ligger i nærområdet. Det er kort vei til sjøen med flere forskjellige badeplasser (Ulvøtangen og Torødstranda) samt småbåthavner på Arås og Knarberg. Nærområdet har mange fine tur- og rekreasjonsområder med kyststier langs Nøtterøys skjærgård. Eiendommen ligger veldig fint til og på romslig tomt, grensende til LNF-område.

Type, eierform og byggeår

Enebolig Selveier
Kommunen opplyser byggeår til å være mellom 1850 og 1874.

Bygninger og byggemåte

Boligen inneholder:
Gang, kjøkken, stue og bad.
2. etasje: 2 innredete loftsrom.
Kjeller: Krypkjeller.

Mindre krypdel ikke målverdig. Gulvarealet på loft måler 25 kvm. men er ikke målverdig grunnet takhøyde under 190 cm.

Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/eller mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken.

Antall rom

Oppholdsrom: 1, Bad: 1

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 46 kvm, Bruksareal: 46 kvm, Bruttoareal: 53 kvm

1. etasje: 46/46 kvm P-rom/BRA

Standard

Boligen preges av alder og manglende vedlikehold. Det er mye råte og påregnelig med mer skader enn det som er synlig.

Boligen er å anse som et rivningsobjekt.

Parkering

Parkering i innkjørsel.

Areal og eierform

Areal: 1 540 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Den store, skrånende tomten ligger nydelig til mot et LNF-område. En bekk går gjennom nedre del av tomten. Arealet bak bekken og et lite hjørne på sydvestlige del av tomten ligger i LNF-område (se vedlagte kart).

Den store perlen av en tomt tilsier at dette er en sjelden mulighet! Huset på tomten er i svært dårlig forfatning, og er å anse som et rivningsobjekt. Eiendommen er i SEFRAK-registeret. Riving av boligen må omsøkes hos Færder kommune. Fylkeskommunen v/ kulturarv opplyser følgende:
"Ovennevnte eiendom er ikke meldepliktig til antikvariske myndigheter (fylkeskommunen) ved søknad om vesentlig endring/rivning da den er registrert oppført etter 1850, og ikke er regulert til bevaring. Det er Færder kommune som er myndighet i plan- og byggesaker og jeg kan ikke forskuttere hvordan de vil behandle en eventuell søknad om rivning. Vi vil neppe påklage og legge store ressurser i en sak hvor evt. kommunen stiller seg positive til rivning. Utover dette er det vanskelig å være mer konkret."

Dersom søknad om rivning innvilges, må kjøper være klar over at oppføring av ny bolig er søknadspliktig, og at man da må søke om dispensasjon fra regelverket om bygging nærmere enn 30 meter fra bekk. Kommunen opplyser at det er en sammensatt vurdering, hvor man bl.a. ser på andre tilfeller og hva som er gjort der.

Eier

Yngve Sauar

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og avløp.

Eiendommen har felles private stikkledninger sammen med andre eiendommer.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i område som ihht reguleringsplan "Hårkollen I" vedtatt 18.04.1975 er regulert til Landbruksområde.
Ihht reguleringsplan "Hårkollen II" vedtatt 18.04.1975 er området regulert til Landbruksområde, Felles avkjørsel og Boliger.

I kommuneplan vedtatt 17.06.2015 er området avsatt til LNRF-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - nåværende samt Boligbebyggelse - nåværende.

Tinglyste rettigheter og servitutter

1873/900056-1/91  Bestemmelse om veg  
23.10.1873 
rettighetshaver:Knr:0729 Gnr:48 Bnr:3  
Rett til utrast.

1942/3576-4/91  Festekontrakt - vilkår  
21.12.1942 
Gjelder matrikkelenhet: Knr:0729 Gnr:48 Bnr:2 Fnr:1
BEST. OM VARIGHET
KONTRAKTEN KAN IKKE OVERDRAS/UTLEIES UTEN SAMTYKKE FRA
HJEMMELSHAVER/UTLEIER
MED FLERE BESTEMMELSER
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2001/16398-1/91  Erklæring/avtale  
28.11.2001 
Bestemmelse om privat beslagsforbud
jfr. dekningslovens prf. 3-1.
Gjelder fremtidig arv til SAUR YNGVE
Tillitsmann: DELOITTE & TOUCHE DA v/adv.Knut Kallum
 
2017/188478-2/200  Erklæring/avtale  
02.03.2017 
hefter i ideell 1/1 av matrikkelenhet tilhørende:
SAUAR YNGVE
Bestemmelse om privat beslagsforbud jf. dekningslovens § 3-1

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Ferdigattest

Boligen har ikke ferdigattest.

Prisantydning

1 950 000,-

Beregnet totalkostnad

1 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-)) -------------------------------------------------------- 61 072,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 011 072,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Takst / tilstandsrapport

Utført av : Jan-Erik Rossavik Takstdato : 04.05.2019 Markedsverdi : 1 850 000,- Ligningsverdi : 555 536,- Sekundær ligningsverdi : 2 003 530,-

Kommunale avgifter

Kr. 14 357 pr. år Kommunale avgifter for 2019 dekker: Vann, avløp, renovasjon (felles/delt) og feiing.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Garantiforsikringspremie (Kr.2 500) Tønsbergs Blad 080519 (Kr.4 500) Markedspakke (Kr.14 649) Kommunale opplysninger (Kr.3 100) Oppgjør og tinglysning (Kr.4 875) Tilretteleggingshonorar (Kr.15 495) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 1 950 000,-) (Kr.32 175) Totalt kr. (Kr.77 294)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Sødeberg&Partners/HDI GLOBAL SPECIALITY SE, som dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept, dersom det er mindre enn 12 måneder til overtagelse. Er det mer enn 12 mnd til overtagelse, gjelder forsikringen først fra overtagelse. Dersom det ikke blir avtalt overtagelsesdato samtidig med budaksept, gjelder forsikringen først fra overtagelsen. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog begrenset oppad til kr. 10 millioner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtagelse av eiendommen. Unntak fra forsikringsdekningen er inntatt som standard tekst i egenerklæringen. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring, som er vedlagt salgsoppgaven. Kjøper har plikt til å gjøre seg kjent med selgers egenerklæring. Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk.

Det foreligger pålegg fra feiervesenet vedr. fyringsanlegget. Se vedlegg.

Hvitevarer medfølger ikke i handelen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra boligsalgsrapport på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføreskan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z-Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Marianne Gran

Eiendomsmegler MNEF

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Marianne Gran

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?